ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.camu-c.com

บริษัท อาร์เอส ลิฟเวลล์ จำกัด “บริษัท” เป็นผู้ดำเนินการ www.camu-c.local “เว็บไซต์” โดยให้บริการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข่าวธุรกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสินค้าและ/หรือบริการ เป็นต้น โดยเป็นการให้บริการแก่ผู้ใช้งานทั่วไปภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องทำการศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ด้วย

1. ความเป็นส่วนตัว 
บริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ผู้ใช้บริการ ผู้ซื้อสินค้า รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง “ท่าน” บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว ประกาศ รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านได้เข้ามาใช้บริการ ซื้อสินค้า หรือติดต่อบริษัท โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว ประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกครั้ง

2. ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับใช้ส่วนบุคคล 
ผลิตภัณฑ์ บริการ และการให้ข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ที่ได้จำหน่ายหรือให้บริการกับท่านเป็นการจำหน่ายและ/หรือให้บริการส่วนบุคคลเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการให้บริการใดๆ ที่บริษัทมีข้อสงสัยว่าอาจเป็นไปเพื่อการพาณิชย์ หรือท่านได้นำสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า กรณีที่บริษัทไม่ได้ใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการให้บริการใดๆ ไม่ให้ถือว่าบริษัทอนุญาตให้ท่านดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวได้ หากท่านนำสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกอื่นใด ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก รวมทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ท่านจะต้องได้รับความยินยอมและผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญากับบริษัทเป็นการเฉพาะ

3. ขั้นตอนเกี่ยวกับการซื้อ 
ในกรณีที่บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. สั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยระบุชนิดสินค้าและ/หรือบริการ จำนวน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่ใช้ส่งสินค้า ข้อมูลการติดต่อ รวมทั้งข้อมูลอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดให้ระบุ
 2. ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการได้ด้วยวิธีการที่บริษัทกำหนด หรือชำระแบบเก็บเงินปลายทาง (ถ้ามี)
 3. ท่านจะได้รับสินค้าและ/หรือบริการโดยการจัดส่งผ่านเจ้าหน้าที่ส่งสินค้าพร้อมทั้งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ
 4. ท่านมีสิทธิเลิกสัญญาโดยทำเป็นหนังสือมายังบริษัทภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า
 5. เมื่อท่านใช้สิทธิในการเลิกสัญญาแล้ว หากสินค้านั้นบุบสลายหรือสูญหาย เพราะความผิดของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย

4. ข้อตกลงและเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า 
ในกรณีที่ท่านมีการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการกับทางบริษัท จะมีข้อตกลงและเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า ดังนี้

 1. การจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อ สินค้าและ/หรือบริการที่สั่งซื้อจากหมายเลขสั่งซื้อต่างกัน ท่านอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน
 2. บริการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น โดยระยะเวลาการจัดส่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ สำหรับการจัดส่งพื้นที่พิเศษ เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ทุรกันดารที่เข้าถึงได้ยาก และท่านที่สั่งซื้อในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะใช้เวลามากกว่าปกติ
 3. ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการ เมื่อได้ยืนยันการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ความถูกต้องของสินค้าและ/หรือบริการ 
ในกรณีที่บริษัทมีการให้ข้อมูลสินค้าและ/หรือบริการ บริษัทตกลงแจ้งรายละเอียดของสินค้าและ/หรือบริการให้ท่านทราบภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของสินค้าและ/หรือบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

6. ทรัพย์สินทางปัญญา 
ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายการบริการ ข้อความ กราฟฟิก โลโก้ รูปภาพปุ่มกด รูปภาพ คลิปเสียงหรือคลิปวีดีโอ การรวบรวมข้อมูลและซอฟท์แวร์ รวมทั้งการรวบรวมและการจัดการข้อมูลนั้น เป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย กรณีที่บุคคลและหรือนิติบุคคลอื่นใดนำข้อมูลและ/หรือเนื้อหาและ/หรือส่วนประกอบอื่นๆในเว็บไซต์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท และบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ทันที

7. คุณสมบัติ สิทธิและ/หรือหน้าที่ของท่าน

 1. ต้องเป็นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
 2. ให้ข้อมูลและรายละเอียดของท่านตามที่บริษัทร้องขอ
 3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 4. ยอมรับคำชี้แจงและ/หรือคำตัดสินของบริษัทโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
 5. รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท และ/หรือบริษัทแม่ บริษัทร่วม อันเนื่องมาจากการกระทำของท่าน
 6. ท่านมีหน้าที่ใช้บริการเว็บไซต์ด้วยความสุภาพ ห้ามโพสต์ข้อความที่หยาบคาย รบกวน คุกคาม ทำให้เสียชื่อเสียง อนาจาร ทะลึ่ง หมิ่นประมาท รุกล้ำความเป็นส่วนตัว และ/หรือละเมิดบุคคลอื่น รวมทั้งห้ามใช้ จดหมายลูกโซ่ จดหมายที่ส่งเป็นกลุ่มใหญ่ หรือรูปแบบใดๆ อันเป็น “สแปม” (SPAM) ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิลบข้อความดังกล่าวข้างต้นของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สิทธิในการพิจารณาลบข้อความต่างๆ เป็นสิทธิของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 7. ท่านต้องแสดงตัวตนทุกครั้งที่ใช้บริการ โดยท่านจะไม่แอบอ้างตัวเองเป็นบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่น หรือระบุโดยไม่ถูกต้อง

8. สการเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก 
บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเพจใดๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ถูกโยงไปถึง หรือโยงจากเว็บไซต์ของบริษัท การเชื่อมโยงที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และมิใช่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยบริษัท และ/หรือบริษัทแม่ รวมทั้งบริษัทร่วม การเชื่อมโยงไปถึงหรือเชื่อมโยงมาจากเพจใดๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์ ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ท่านจะต้องใช้ความระมัดระวังด้วยตนเอง บริษัทไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบแต่อย่างใด บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อการกระทำ เนื้อหา สินค้า หรือการบริการของเพจและเว็บไซต์อื่นดังกล่าว

9. กิจกรรมพิเศษ 
บริษัทอาจจัดกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม อาทิเช่น การประกวด การชิงรางวัลต่าง ๆ ซึ่งบริษัทจะแจ้งเงื่อนไขและรายละเอียดให้ท่านทราบล่วงหน้า หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ท่านตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่บริษัทกำหนด

10 .ข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียนสมัครสมาชิก 
ในกรณีที่บริษัทมีการเปิดรับสมัครสมาชิก ท่านจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ดังนี้

 1. เมื่อท่านตกลงสมัครสมาชิก ถือว่าท่านตกลงยินยอมรับข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆที่จะแจ้งไปในอนาคต จากบริษัทและ/หรือบริษัทแม่ บริษัทร่วม ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ท่านได้ให้ไว้
 2. ท่านต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุด หากท่านให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง หรือแอบอ้างชื่อผู้อื่น บริษัทมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีสมาชิกของท่านโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 3. ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับ ในกรณีที่เกิดความเสียหายอันเกิดจากชื่อบัญชีของท่าน ท่านตกลงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด อันเกิดจากการกระทำที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว

11. การจำกัดความรับผิด 
บริษัทตกลงว่า ในกรณีมีการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการ สินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวของบริษัทที่จัดส่งให้กับท่าน มีความชำรุดบกพร่องและ/หรือทำให้ท่านเกิดเสียหายด้วยประการใดๆ บริษัทตกลงชำระค่าเสียหายให้กับท่านเป็นจำนวนไม่เกิน มูลค่าของค่าสินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ

12. ข้อพิพาท 
กรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างบริษัทกับท่าน ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเจรจาเพื่อประนีประนอมยอมความซึ่งกันและกัน หากข้อพิพาทใดไม่สามารถตกลงกันได้ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าว

13. เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

 1. ในกรณีที่ท่านถูกระงับหรือยกเลิกการใช้งาน การใช้บริการ การสั่งซื้อ การร่วมกิจกรรม การเป็นสมาชิก หรือนิติสัมพันธ์ใดๆกับทางบริษัท ให้ถือว่าบรรดาสิทธิและ/หรือประโยชน์อื่นใดที่ท่านจะได้รับ ตกเป็นโมฆะทั้งสิ้น
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีผลเป็นการยกเลิกบรรดาข้อเสนอ ข้อตกลงอื่นๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้ บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไข กฎ ระเบียบ กติกา หรือเงื่อนไขใดๆที่บริษัทกำหนดไว้เฉพาะเรื่องให้ใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใดๆ ด้วยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ หรือช่องทางติดต่อสื่อสารที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท การเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้มีผลในทันที กรณีที่ท่านยังคงเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ภายหลังการบอกกล่าวถือว่าเป็นการตกลงของท่านต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

14. การติดต่อกับ บริษัท อาร์เอส ลิฟเวลล์ จำกัด
หากท่านต้องการคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใด โปรดติดต่อบริษัท 

เลขที่ 27 อาคาร อาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ 
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02 038 3333

Back
to top

CONTACT US

บริษัท อาร์เอส ลิฟเวลล์ จำกัด

27 อาคาร อาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call us 02 038 3333