Camu C : Slide 2

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน (THAI RDI)

*คำเตือน : เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน หากมีอาการผิดปกติควรหยุดรับประทานทันที ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวังในการรับประทาน อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล ไม่ควรบริโภคเกินวันละ 2 หน่วยบรรจุ

Back
to top

CONTACT US

บริษัท อาร์เอส ลิฟเวลล์ จำกัด

27 อาคาร อาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call us 02 038 3333